Poniższy Regulamin określa zasady i warunki realizacji zamówień złożonych od dnia 25.12.2014 roku i jest następstwem wejścia w życie Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku (Dz.U. 2014 poz. 827 ).

1. Postanowienia ogólne

Sklep Internetowy działający pod adresem: https://www.emetalowiec.pl, stanowi teleinformatyczną platformę̨ sprzedażową̨ prowadzoną przez Hurtownia Narzędzi Metalowiec, ul. Wiślana 69, 87-811 Szpetal Górny, nr NIP: 888 106 25 99, zwaną w niniejszym regulaminie „Metalowiec”.

Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają̨:

Sklep Internetowy – sklep działający pod adresem: https://www.emetalowiec.pl, w którym jego użytkownicy mogą za pośrednictwem Internetu dokonywać zakupów produktów oferowanych przez Metalowiec;
Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która na zasadach określonych w niniejszym regulaminie dokonuje rejestracji lub zarejestrowała się̨ w Sklepie Internetowym;
Konsument – Klient będący osobą fizyczną, korzystającą ze Sklepu Internetowego w celu niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową;
Dni robocze – wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
Czas realizacji zamówienia – czas, w jakim Metalowiec skompletuje zamówienie i przekaże do wysłania za pośrednictwem poczty lub kuriera, na adres wskazany przez Klienta;
Koszyk – element Sklepu Internetowego, za pomocą̨ którego Klient precyzuje szczegóły zamówienia takie jak: ilość produktów, adres dostawy, dane do faktury, sposób dostawy, sposób płatności, itp.;
Strona produktowa – strona w Sklepie Internetowym, na której przedstawione są informacje na temat produktu;

2. Rejestracja i logowanie

 1. Zakupy w Sklepie Internetowym są dokonywane po zarejestrowaniu lub bez rejestracji.
 2. W celu dokonania rejestracji należy na stronie internetowej https://www.emetalowiec.pl wybrać zakładkę̨ „zarejestruj się̨”, a następnie wypełnić́ formularz rejestracyjny podając następujące dane: imię̨, nazwisko, adres e-mail oraz hasło.
 3. Warunkiem rejestracji jest zapoznanie się̨ i zaakceptowanie niniejszego regulaminu, a także wyrażenie zgody na przetwarzanie przez Metalowiec danych osobowych niezbędnych dla realizacji zamówień składanych w Sklepie Internetowym.
 4. Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego należy uruchomić link ukryty pod polem „Zarejestruj”.
 5. Po dokonaniu rejestracji, Klient może zalogować się do Sklepu Internetowego przy pomocy podanych w trakcie rejestracji adresu e-mail, jako loginu oraz hasła.
 6. Konto w Sklepie mogą założyć: osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych (a zatem osoby pełnoletnie nieubezwłasnowolnione lub osoby, które uzyskały pełnoletniość poprzez zawarcie małżeństwa), osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną.
 7. Po zalogowaniu Klient w zakładce „Moje konto” może, wypełniając formularz, uzupełnić swoje dane podając adres, adres do wysyłki, a także opcjonalnie datę urodzenia i numer telefonu.
 8. Podanie danych adresowych jest konieczne dla realizacji zamówień składanych przez Klienta w Sklepie internetowym.
 9. W zakładce „Moje konto” Klient może również̇ dokonać zmiany danych oraz zmiany hasła.
 10. Zabronione jest dodawanie w formularzu treści o charakterze bezprawnym, w szczególności danych osobowych osób trzecich, które nie udzieliły upoważnienia do założenia Konta w ich imieniu.

3. Składanie zamówień

 1. Klient może składać zamówienia przez 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę̨ za pośrednictwem strony internetowej https://www.emetalowiec.pl. Klient po zarejestrowaniu się̨ i zalogowaniu składa zamówienie, wskazując na Stronie Produkt, którym jest zainteresowany, poprzez uruchomienie linku ukrytego pod polem „Dodaj do koszyka”, a następnie w Koszyku wskazuje sposób odbioru i płatności za zamówienie lub bez logowania składa zamówienie, wskazując na Stronie Produkt, którym jest zainteresowany, poprzez uruchomienie linku ukrytego pod polem „Dodaj do koszyka”, a następnie w Koszyku wskazuje sposób odbioru i płatności za zamówienie.
 2. W zamówieniu (w Koszyku), Klient wskazuje: zamawiany towar; adres, na jaki ma być dostarczony towar; sposób dostawy; sposób płatności.
 3. Procedura składania zamówienia kończy się w momencie uruchomienia przez Klienta linku ukrytego pod polem „Zamawiam”. Dokonanie tej czynności oznacza złożenie zamówienia i zawarcie z Metalowiec umowy kupna – sprzedaż produktów objętych zamówieniem.
 4. Do momentu uruchomienia przez Klienta linku ukrytego pod polem „Zamawiam” Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz zawartości koszyka. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.
 5. Na adres e-mail wskazany podczas rejestracji lub w trakcie wypełniania danych niezbędnych do zrealizowania zamówienia, Metalowiec wysyła wiadomość potwierdzającą przyjęcie zamówienia do realizacji, zawierającą wszystkie istotne elementy zamówienia.
 6. Klient dokonując wyboru sposobu płatności ma możliwość wyboru płatności przy odbiorze zamówionych produktów.
 7. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim.

4. Ceny towarów

 1. Ceny na stronie Sklepu Internetowego zamieszczone przy oferowanym produkcie na Stronie produktowej: zawierają̨ podatek VAT i podawane są w złotych polskich; nie zawierają̨ informacji na temat kosztów przesyłki;
 2. Ceną wiążącą i ostateczną produktu jest jego cena podana na Stronie produktowej w chwili składania zamówienia przez Klienta.
 3. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia obejmującą również̇ koszty przesyłki, przedstawiana jest na stronie https://www.emetalowiec.pl, po dokonaniu przez Klienta wyboru formy dostawy zamówienia i formy płatności.
 4. Metalowiec zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach towarów znajdujących się w ofercie oraz przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży.
 5. Promocje w Sklepie Internetowym nie podlegają̨ łączeniu, o ile regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.
 6. Ceny towarów obowiązujące w Sklepie Internetowym obowiązują̨ jedynie przy składaniu zamówienia za pośrednictwem Internetu na stronie internetowej https://www.emetalowiec.pl

5. Formy płatności i dostawy

 1. Zapłaty za zamówione produkty można dokonać:
  – gotówką w przypadku dostarczenia zamówienia za pośrednictwem firmy spedycyjnej lub innego podmiotu dostarczającego przesyłki;
  – przelewem na rachunek bankowy;
 2. W przypadku, gdy rachunek bankowy sprzedawcy nie został uznany kwotą należności w ciągu 5 dni od dnia zatwierdzenia zamówienia, umowa zawarta miedzy Klientem a Sprzedawcą ulega rozwiązaniu.
 3. Dostawa zamówionych towarów odbywa się̨ za pośrednictwem firmy spedycyjnej / kurierskiej.
 4. WAŻNE! Prosimy o sprawdzenie przesyłki w obecności kuriera! Odbierając przesyłkę od kuriera i podpisując list przewozowy deklarujecie Państwo, że towar dotarł w nienaruszonym stanie bez uszkodzeń.  Jeśli stwierdzone zostaną jakiekolwiek uszkodzenia, kurier zobowiązany jest natychmiast spisać protokół szkody. Protokół spisany w późniejszym czasie skutkuje odrzuceniem reklamacji przez firmę kurierską. Takie reklamacje nie będą uznawane. Skutkuje to również odrzuceniem reklamacji/roszczeń przez naszą firmę.
 5. Dostawa zamówionych towarów odbywa się̨ wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 6. W przypadku woli złożenia przez Klienta zamówienia, które miałoby zostać dostarczone poza granice Rzeczypospolitej Polskiej, Klient powinien skontaktować się z Metalowiec mailowo, na adres: sklep@emetalowiec.pl lub telefonicznie, na numer: +48 +48 666 307 888 w celu indywidualnego ustalenia warunków realizacji takiego zamówienia, w tym w szczególności kosztów dostawy produktów objętych takim zamówieniem.

6. Realizacja zamówień

 1. Przez zrealizowanie zamówienia należy rozumieć dostarczenie zamówionych produktów do Klienta.
 2. Zamówienie zostanie zrealizowane najpóźniej w terminie trzydziestu dni po złożeniu przez konsumenta zamówienia.
 3. Jeżeli Metalowiec nie będzie w stanie zrealizować zamówienia z powodu niedostępności zamówionego produktu, niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie trzydziestu dni od dnia złożenia przez Klienta zamówienia, zawiadomi o tym Klienta i jeżeli otrzymał zapłatę – zwróci całą otrzymaną od Klienta sumę pieniężną.
 4. Wszystkie produkty dostępne w Metalowiec są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek Polski.

7. Warunki reklamacji (zgłoszenie niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową)

 1. Reklamacje należy składać na adres: Hurtownia Narzędzi Metalowiec ul. Wiślana 69,  87-811 Szpetal Górny.
 2. Składając reklamację należy dostarczyć do Metalowiec reklamowany produkt wraz z dowodem zakupu i wypełnionym zgłoszeniem reklamacyjnym.
 3. Metalowiec rozpatrzy reklamację w terminie 14 (czternaście) dni od dnia złożenia reklamacji.
 4. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta Metalowiec dokona naprawy lub wymiany reklamowanego towaru na nowy, pełnowartościowy lub zwróci wartość kupionego towaru.

8. Prawo odstąpienia od umowy

 1. Pouczenie o odstąpieniu od umowy. Jeżeli Klient jest Konsumentem, wówczas przysługuje mu prawo odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej ze Sprzedawcą, bez podania przyczyn, w terminie 14 dni od dnia, w którym Konsument wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie rzeczy, z zastrzeżeniem, że nie podlegają zwrotowi świadczenia i produkty, od nabycia których, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, nie można odstąpić. Jeżeli przedmiotem umowy jest wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, termin ten wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Konsument wszedł w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy objętych jednym zamówieniem.
 2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Konsument powinien poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład złożonego na piśmie przesłanym pocztą na adres:Hurtownia Narzędzi Metalowiec ul. Wiślana 69,  87-811 Szpetal Górny lub pocztą elektroniczną na adres sklep@emetalowiec.pl
 3. Konsument może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy.
 4. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy Konsumentowi (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy. Sklep dokona zwrotu płatności przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Konsumenta w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie i nie wiąże się ono z powstaniem dodatkowych kosztów dla Konsumenta.
 5. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem otrzymanych od Konsumenta płatności do chwili otrzymania rzeczy lub do chwili dostarczenia Sprzedawcy przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 6. Konsument powinien odesłać lub przekazać rzecz do Sprzedawcy niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Konsument odeśle rzecz przed upływem terminu 14 dni.
 7. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
 8. Konsument odpowiada za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 9. Wzór formularza odstąpienia od umowy (formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Adresat:
Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy
Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)
Imię̨ i nazwisko konsumenta(-ów)
Adres konsumenta(-ów)
Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej
Data

(*) Niepotrzebne skreślić .

9. Dane osobowe

 1. W trakcie rejestracji w Sklepie Internetowym Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych związanych z realizacją zamówień dokonywanych w Sklepie Internetowym.
 2. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.
 3. Zgodne z ww. ustawą Klienci mają prawo do wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz zadania usunięcia.

UWAGA !

Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do umów:

 1. O świadczenie usług, jeżeli wykonaliśmy w pełni usługę za Twoją wyraźną zgodą;
 2. W której cena Towaru zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi nie sprawujemy kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
 3. W której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według Twojej specyfikacji lub służąca zaspokojeniu Twoich zindywidualizowanych potrzeb;
 4. W której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
 5. W której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 6. W której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
 7. W której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi nie mamy kontroli;
 8. W której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 9. O dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną Twoją zgodą, przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.